Rodo

INFORMACJA OD ADMINISTRATORA DANYCH

ZAKRES INFORMACJI

TREŚĆ INFORMACJI

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest Forpoz Deweloper Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-204) przy ulicy Romana Dmowskiego 109/40, NIP: 7822762886

Współadministratorem Danych Osobowych jest Forpoz Deweloper Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-204) przy ulicy Romana Dmowskiego 109/40, NIP: 7822760373

KTO JEST OSOBĄ KONTAKTOWĄ U ADMINISTRATORA ?

W sprawach związanych z kwestią przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy na stronie www.forpoz.pl

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA TEGO PRZETWARZANIA

CEL

PODSTAWA PRAWNA

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą

Art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia RODO

Wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO

Prowadzenie rachunkowości (wystawianie faktur VAT i innych dokumentów księgowych)

Art. 6 ust. 1 lit. c i f Rozporządzenia RODO

Kontakt z osobami, których dane dotyczą w celu komunikacyjnym, przekazywania informacji, odpowiedzi na zapytania, przesyłanie korespondencji

Art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia RODO

Archiwizacja danych

Art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia RODO

Marketing bezpośredni, w takim w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę

Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO

CZY ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MOŻE ZOSTAĆ COFNIĘTA ?

jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – osobie , której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

JAK SĄ POZYSKIWANE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub przez podmioty pośredniczące w transakcjach będących przedmiotem działalności gospodarczej administratora danych osobowych- za zgodą osób, których dane dotyczą

KOMU DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE?

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych, programistycznych, firmom pośredniczącym w płatnościach), m.in. THTG sp. z o.o. sp.k., HIGHTEST sp. z o.o., THTG sp. z o.o.

2. dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości, m.in. FSG Finanse sp. z o.o.

3. podmiotom świadczącym usługi architektoniczno-budowlane, celem dostosowania lokali mieszkalnych czy domów jednorodzinnych do potrzeb poszczególnych nabywców oraz celem realizacji obowiązków i uprawnień gwarancyjnych i wynikających z rękojmi przy sprzedaży m.in. Pracownia Krzysztof Gajewski

4. podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa sprzedaży i/lub prezentacji oferty, celem przedstawienia ofert odpowiadającym preferencjom osób, których dane dotyczą na ich żądanie, m.in. Choiński Kroll Nieruchomości s.c., Property Group sp. z o.o., Expander Advisors sp. z o.o.,

5. podmiotom świadczącym usługi pośrednictwa finansowego, celem przedstawienia ofert odpowiadającym preferencjom osób, których dane dotyczą na ich żądanie, m.in. Expander Advisors
sp. z o.o., Paweł Mieloszyk "PAWLAND" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

6. podmiotom świadczącym usługi promocyjne i marketingowe, w takim zakresie w jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę.

7. kancelariom prawnym i notarialnym, w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla zawarcia umów, czy dochodzenia roszczeń m. in. Kancelaria Notarialna Anna Daniuk Agnieszka Matusiak – Syll; Wołos & Hempowicz Radcowie Prawni

8. bankom, instytucjom finansowym w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, m.in. Bank Millennium S.A.

9. podmiotom świadczącym usługi administracyjne i zarządcze budynków wielorodzinnych, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych celem realizacji obowiązków administratora i zarządcy budynku, m.in. POLSKA KORPORACJA NIERUCHOMOŚCI MARCIN HELWIG; PKN MARCIN HELWIG; Polskiej Korporacji Nieruchomości Sp. z o.o.

CZY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA UE I EOG?

NIE

PRZEZ JAKI OKRES CZASU DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE?

dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy lecz nie krótszy niż okresy przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane osobowe klientów, z którymi nie została zawarta umowa przetwarzane są przez okres 10 lat od ich pozyskania, chyba że klient wycofa zgodę na przetwarzanie lub zażąda usunięcia danych osobowych.

Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji, chyba że istnieją przepisy prawa, które nakazują dłuższe okresy przetwarzania danych.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ?

  • prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych,
  • prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do Administratora,
  • prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Prawo do odszkodowania

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB WARUNKIEM WYKONANIA UMOWY?

Podanie danych osobowych celem skorzystania z usług świadczonych przez Administratora Danych Osobowych jest dobrowolne. Zawarcie umowy z Administratorem Danych Osobowych będzie równoznaczne z koniecznością przetwarzania danych osobowych, osób których te dane dotyczą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Podanie danych osobowych może się okazać niezbędne dla należytego wykonania umowy zawartej z Administratorem Danych Osobowych. W zakresie przepisów o rachunkowości, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym Administratora Danych Osobowych

CZY OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANIA I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH ?

Odmowa podania danych osobowych może spowodować odmowę zawarcia umowy z Administratorem Danych Osobowych z powodu braku możliwości jej należytego wykonania. Ponadto, brak podania danych osobowych uniemożliwi sporządzenie dokumentów księgowych zgodnie z przepisami prawa.

CZY JEST STOSOWANE ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE?

Administrator Danych Osobowych nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, przy czym nie wyklucza zastosowania profilowania w przyszłości. Przetwarzanie danych osobowych co do zasady następuje indywidualnie w odpowiedzi na zapotrzebowanie osoby, której dane dotyczą. W razie stosowania profilowania, osoba której dane dotyczą może w każdym czasie wyrazić sprzeciw.

CZY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU INNYM NIŻ CEL, W KTÓRYM DANE OSOBOWE ZOSTAŁY ZEBRANE?

Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych w innym celu niż zostały on zebrane, chyba że uzyska uprzednią zgodę osoby, której dane dotyczą.

PODSTAWA PRAWNA PRZEKAZANIA INFORMACJI

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, zwane: "Rozporządzeniem RODO").